අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

සිවිල් හා යාන්ත්‍ර ඉංජිනේරු විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009, ප්‍රමාණය A5, පිටු 324

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – සිවිල් හා යාන්ත්‍ර ඉංජිනේරු විද්‍යාව

රු 221.00

Out of stock

Description

මෙය සිවිල් හා යාන්ත්‍ර ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි.

Additional information

Weight 0.36 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.6 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව