අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

වෛද්‍ය විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2007, ප්‍රමාණය A5, පිටු 148

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – වෛද්‍ය විද්‍යාව

රු 100.00

Out of stock

Description

මෙය වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි.

Additional information

Weight 0.18 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව