අරුණ බණ්ඩාර

විශ්ලේෂණ අකාබනික රසායනය

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2019, ISBN: 978-955-0753-37-6, ප්‍රමාණය A5, පිටු 270

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය : රචනා ප්‍රශ්න විවරණය

රු 800.00

Available on backorder

Description

මෙම කෘතිය තුළ උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විශ්ලේෂණ අකාබනික රසායනයට අදාළ ගැටලු 200ක්, සම්බන්ධිත සිද්ධාන්ත හා කරුණු ද සමගින් මැනවින් විස්තර කර ඇත.

Additional information

Weight 0.32 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.3 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර