අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

විදුලිය ඉංජිනේරු විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2001, ප්‍රමාණය A5, පිටු 90

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – විදුලිය ඉංජිනේරු විද්‍යාව

රු 43.00

Out of stock

Description

මෙයවිදුලිය ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි.

Additional information

Weight 0.115 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව