අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ව්‍යවචේජදය හා පටකවේදය

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2001, ප්‍රමාණය A5, පිටු 106

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – ව්‍යවචේජදය හා පටකවේදය

රු 51.00

Out of stock

Description

මෙය ව්‍යවචේජදය හා පටකවේදය සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි.

Additional information

Weight 0.13 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව