අරුණ බණ්ඩාර

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2019

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2020 ISBN: 978-955-0753-49-9, ප්‍රමාණය A5, පිටු 88

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය 2019

රු 400.00

10 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවරණ විවරණය මෙහි අන්තර් ගත ය.

Additional information

Weight 100 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර