අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

භෞතවේදය හා ජෛවරසායනය

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2002, ප්‍රමාණය A5, පිටු 126

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – භෞතවේදය හා ජෛවරසායනය

රු 67.00

Out of stock

Description

මෙය භෞතවේදය හා ජෛවරසායනය සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි.

Additional information

Weight 0.155 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව