වීරතුංග පී තිලකරත්න

පාරිසරික ජීව විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් © 2019 , ප්‍රමාණය B5, පිටු  80, ISBN 978-955-1847-73-9

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව -පාරිසරික ජීව විද්‍යාව

රු 400.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව 2017 සිට ක්‍රියාත්මක නව විෂය නිර්දේශයට අදාළව පාරිසරික ජීව විද්‍යාව යටතේ එහි මූලික සංකල්ප, බියෝම, ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසර පද්ධති, ජෛව විවිධත්වය, ගෝලීය උණුසුම් වීම සහ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව මෙම පොතට අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.155 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න