අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව සත්ත්ව විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009, ප්‍රමාණය A5, පිටු 292

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – සත්ත්ව විද්‍යාව

රු 150.00

1 in stock (can be backordered)

Description

මෙය සත්ත්ව විද්‍යාව සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි.

Additional information

Weight 0.33 kg
Dimensions 22 × 14 × 1.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව