අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව රසායන විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2015, ප්‍රමාණය A5, පිටු 276

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – රසායන විද්‍යාව

රු 280.00

Available on backorder

Description

මෙය රසායන විද්‍යාව සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි.

Additional information

Weight 0.33 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.3 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව