අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව බිම් මැනුම

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2015, ප්‍රමාණය A5, පිටු 276

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව – බිම් මැනුම

රු 70.00

Out of stock

Description

මෙය බිම් මැනුම සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි.

Additional information

Weight 0.12 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව