අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව කෘෂිකර්මය

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2016, ප්‍රමාණය A5, පිටු 520

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව –  කෘෂිකර්මය

රු 593.00

Out of stock

Description

මෙය කෘෂිකර්මය සඳහා සම්පාදනය කර ඇති පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවකි. ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ යන භාෂා තුනෙන්ම දක්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.655 kg
Dimensions 21 × 14.3 × 2.8 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව