අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පාරිභාෂික ශබ්දකෝෂය රසායනය

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009, ප්‍රමාණය A5, පිටු 220

අන්තර්ගතය: පාරිභාෂික ශබ්දකෝෂය- රසායනය

රු 255.00

Out of stock

Description

රසායනය පිළිබඳ පාරිභාෂික ශබ්ද විවරණය කරනු ලබන මෙම ශබ්දකෝෂය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව හදාරන සිසුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සම්පාදනය කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.21 kg
Dimensions 17 × 14 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව