අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය -IX

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 92

අන්තර්ගතය: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය-

උචිත තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම භාවිතයෙන් වැවිලි බෝග සහ අපනයන කෘෂි බෝග ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැකසීම,

නිෂ්පාදන හා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා

රු 140.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය, 2017 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක නව සංශෝධන අනුව සැකසූ නිර්දේශිත ඒකක දෙකක් වන;

උචිත තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම භාවිතයෙන් වැවිලි බෝග සහ අපනයන කෘෂි බෝග ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැකසීම,

නිෂ්පාදන හා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා මෙම පොතට අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.195 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව