අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තය

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2017,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 52

අන්තර්ගතය: ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තය හැඳින්වීම හා විභවය

රු 68.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. මෙහි ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තය පිළිබඳ කරුණු අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.125 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව