අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ගතිකය

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දේපාර්තමේන්තුව  © 2007, ප්‍රමාණය A5, පිටු 418

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: ගතිකය

 • නිව්ටෝනීය සාපේක්ෂතාව
 • නිව්ටන්ගේ චලිත නියම
 • ගුරුත්වාකර්ෂණ අන්තර් ක්‍රියාව
 • වෘත්ත චලිතය සහ සරල අනුවර්තී චලිතය
 • ආස්තරයක චලිතය
 • විචල්‍ය ස්කන්ධ සහිත වස්තුවක චලිතය

රු 250.00

Out of stock

Description

සාම්ප්‍රදායික යාන්ත්‍ර විද්‍යාව නූතනයට ගැලපෙන සේ ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම පොතෙන් උත්සහ දරා ඇත. උසස් පෙළ මෙන්ම ඒ මට්ටමේ අනෙකුත් විභාගවලට සූදානම් වන සිසුනට ද මෙය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. පහත දැක්වෙන මාතෘකා මෙහි දී සාකච්ඡා කැරේ.

 • නිව්ටෝනීය සාපේක්ෂතාව
 • නිව්ටන්ගේ චලිත නියම
 • ගුරුත්වාකර්ෂණ අන්තර් ක්‍රියාව
 • වෘත්ත චලිතය සහ සරල අනුවර්තී චලිතය
 • ආස්තරයක චලිතය
 • විචල්‍ය ස්කන්ධ සහිත වස්තුවක චලිතය

Additional information

Weight 0.435 kg
Dimensions 21 × 14 × 2 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව