අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

කාබනික රසායනය

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 212

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – කාබනික රසායනය

රු 224.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ කාබනික රසයායන විද්‍යාව පිළිබඳ ලියැවී ඇති මෙම පොතේ ඇලිෆැටික හයිඩ්‍රොකාබන, ඇරොමැටික හයිඩ්‍රොකාබන, හැලජනීකෘත හයිඩ්‍රොකාබන, ඔක්සිජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග, නයිට්රජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග පිළිබඳ අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.355 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව