අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 2015-2017

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019, ISBN 978-955-25-0535-5 ප්‍රමාණය A4, පිටු 276

අන්තර්ගතය:ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – 2015-2017

රු 345.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය, තාක්ෂණයවේදය සඳහා විද්‍යාව යන විෂයවලට අදාළ 2015 වසරේ සිට 2017 වසර දක්වා වූ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ ඒවායේ පිළිතුරු පටිපාටිය අඩංගු කර මෙය සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.715 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.3 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව