ආරියදාස බියන්විල

විද්‍යාව සහ පරිසරය

ප්‍රකාශනය: ‍සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2018, ISBN: 978-955-680-772-1, ප්‍රමාණය A5, පිටු 98

අන්තර්ගතය: විද්‍යාව: විද්‍යාව සහ පරිසරය

රු 200.00

Out of stock

Description

මෙහි අප එදිනෙදා දකින සිදුවීම් විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරයි.

Additional information

Weight 0.125 kg
Dimensions 21 × 14.5 × 0.6 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල