භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 13-10

ප්‍රකාශනය: ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය © 2021,  ප්‍රමාණය A4,  පිටු 46

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 10 ඒකකය: පදාර්ථයේ යන්ත්‍රික ගුණ

රු 1,000.00

8 in stock

Description

භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 13-10 යටතේ උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය නිර්දේශයට අයත් පදාර්ථයේ යන්ත්‍රික ගුණ ඒකකය ආවරණය වේ.

ප්‍රත්‍යාස්ථතාව

 • ප්‍රත්‍යාස්ථ හා අප්‍රත්‍යාස්ථ ද්‍රව්‍ය
 • කම්බියක් සඳහා භාරය සමඟ විතතිය විචලනය වීම ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කිරීම
 • හුක් නියමය
 • ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය
 • ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යාබලය, ආතන්‍ය වික්‍රියාව හා යං මාපාංකය
 • වික්‍රියාව සහ ප්‍රත්‍යාබලය අතර ප්‍රස්තාරය
 • ලෝහ කම්බියක යං මාපාංකය පරීක්ෂණාත්මක ව සෙවීම
 • ඇදි කම්බියක ගබඩා වී ඇති ශක්තිය
 • උෂ්ණත්වයේ වෙනස්වීම් අනුව කලම්ප කර ඇති දඬුවල හා තන්තුවල ගොඩනැගෙන බල
 • දෛනික ජීවිතයේ දී ප්‍රත්‍යාස්ථතාව යොදා ගන්නා අවස්ථා

දුස්ස්‍රාවීතාව

 • ආකූල සහ අනාකූල ප්‍රවාහය
 • දුස්ස්‍රාවීතා සංගුණකය අර්ථ දැක්වීම
 • පොයිසෙල්ගේ සමීකරණය
 • දුස්ස්‍රාවී මාධ්‍යයක් තුළින් නිදහසේ පහළට චලනය වන කුඩා ගෝලාකාර වස්තුවක චලිතය
 • විවිධ ද්‍රවවල දුස්ස්‍රාවීතා සංගුණක සැසඳීම
 • දුස්ස්‍රාවීතාව භාවිත කිරීම

පෘෂ්ඨික ආතතිය

 • අණුකවාදය මඟින් පෘෂ්ඨික ආතතිය පැහැදිලි කිරීම
 • සංසක්ත බල හා ආසක්ත බල
 • පෘෂ්ඨික ආතතිය අර්ථ දැකිවීම
 • ද්‍රව පෘෂ්ඨවල හැඩය සහ ස්පර්ශ කෝණය
 • ද්‍රව  පටලයක පාෂ්ඨ වර්ගළුලය සමෝෂ්ණ ලෙස වැඩි කිරීමේ දී කරනු ලබන කාර්යය
 • ගෝලීය මාවකයක් හරහා පීඩන අන්තරය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගැනීම
 • ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය, ස්පර්ශ කෝණය සහ නළයේ අරය ඇසුරෙන් කේශික උද්ගමනය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කිරීම
 • පෘෂ්ඨික ආතතිය නිර්ණය කිරීමේ ක්‍රම
 • පෘෂ්ඨික ආතතියෙහි යෙදීම්

භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 13-10 ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් සම්පාදිත ය.

Additional information

Weight 0.195 kg
Dimensions 28.5 × 0.5 × 20.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව සම්පත් පොත 13-10”

Your email address will not be published. Required fields are marked *