එල්. ඩී. තාරිකා දිෂානි

මූලික තාරකා විද්‍යාව පෙළ පොත

කර්තෘ: එල්. ඩී. තාරිකා දිෂානි

ප්‍රකාශනය: S & T Group  © 2017, ISBN: 978-955-1080-30-3, ප්‍රමාණය A5, පිටු 96

අන්තර්ගතය: විෂය නිර්දේශයානුකූල පරිශීලන ග්‍රන්ථය –   තාරකා විද්‍යාවේ ඉතිහාසය, නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව, ගැටලු විසඳීම

රු 250.00

Out of stock

Description

තාරකා විද්‍යාවේ ඉතිහාසය, නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව, ආදී කරුණු මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.125 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

එල්. ඩී. තාරිකා දිෂානි

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මූලික තාරකා විද්‍යාව පෙළ පොත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *