අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – භෞතික විද්‍යාව II

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2020,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 108

අන්තර්ගතය: තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව- භෞතික විද්‍යාව II කොටස

රු 110.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයට අදාළව භෞතික විද්‍යාව විෂය කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.220 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.7 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව