ඒ.ආර්. වෙල්ලප්පිලි

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (බහුවරණ දහසක්)

ප්‍රකාශනය: ‍කර්තෘ © 2018, ISBN: 978-955-38800-0-0, ප්‍රමාණය A4, පිටු 198

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – බහුවරණ දහසක්

රු 680.00

Available on backorder

Description

Engineering Technology is one of the subjects in the GCE A/L Technology stream. Therefore, this book, ‘Ingineru Thakshanawedaya Bahuwarana Dahasak’ written in Sinhala medium brings you a 1000 MCQs and answers. So, this is an essential book.

මෙහි, උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය‌යට අදාළ බහුවරණ ප්‍රශ්න දහසක් හා පිළිතුරු ද ඇත. වැඩි පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය ප්‍රශ්න සඳහා පැහැදිලි කිරීම් ද ඇතුළත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.400 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

ඒ.ආර්. වෙල්ලප්පිලි

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (බහුවරණ දහසක්)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *