අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව-රසායන විද්‍යාව III

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2017,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 68

අන්තර්ගතය: තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව-රසායන විද්‍යාව III

රු 90.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයට අදාළව රසායන විද්‍යාව විෂය යටතේ ස්වභාව නිෂ්පාදන සහ නිස්සාරන විධි පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.155 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව