අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව III

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2016,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 74

අන්තර්ගතය: තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව- භෞතික විද්‍යාව III

රු 110.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයය යටතේ භෞතික විද්‍යාව තෙවැනි කොටස මෙහි දී සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.175 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව