අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව-ICT

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 228

අන්තර්ගතය: තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

රු 210.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයට අදාළව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.44 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1.3 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව