අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව-ICT

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 228

අන්තර්ගතය: තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

රු 210.00

2 in stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයට අදාළව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.44 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1.3 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව