අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – රසායන විද්‍යාව I

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 126

අන්තර්ගතය: තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව- රසායන විද්‍යාව I

රු 210.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයයට අදාළව සම්පාදනය කර ඇති රසායන විද්‍යාව 1 කොටස මෙහි අන්තර්ගත වේ. මෙය 2017 වසරේ සංශෝධිත නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව