අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – භෞතික විද්‍යාව 1

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2015,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 124

අන්තර්ගතය: තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව- භෞතික විද්‍යාව 1

රු 145.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයට අදාළව භෞතික විද්‍යාව විෂය කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.245 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.7 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව