අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව II

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2015,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 124

අන්තර්ගතය: තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව- රසායන විද්‍යාව II

රු 320.00

1 in stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. මෙහි තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයට අදාළව රසායන විද්‍යාව විෂය කොටස මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව