අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය V

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2015,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 192

අන්තර්ගතය: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය-V

රු 305.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය – V කොටස මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.375 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව