අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය-IV

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 164

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය – ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය-IV

රු 267.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය – IV කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.33 kg
Dimensions 25 × 18 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව