අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය – 2018

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019, ISBN 978-955-25-0473-0 ප්‍රමාණය A4, පිටු 84

අන්තර්ගතය: ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය – 2018

රු 120.00

Out of stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ 2018 විභාගයෙහි ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය සහ තාක්ෂණවේදය සඳහා  විද්‍යාව යන විෂයවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු (ලකුණු දීමේ පටිපාටිය) අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.235 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව