අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය 2015-2017

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019, ISBN 978-955-25-0536-2  ප්‍රමාණය A4, පිටු 232

අන්තර්ගතය: ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය – පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2015-2017

රු 225.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය, තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව යන විෂයවලට අදාළව 2015 සිට 2017 වසර දක්වා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.535 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව