අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 60

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය – ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව

රු 80.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාළව ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව විෂය කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.155 kg
Dimensions 24 × 18 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව