අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය – ගුරු මාර්ගෝපදේශය 13 ශ්‍රේණිය

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2018, ප්‍රමාණය A4, පිටු 166

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ 13 ශ්‍රේණිය සඳහා 2018 සිට ක්‍රියාත්මක ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු මාර්ගෝපදේශය

රු 200.00

Out of stock

Description

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් සම්පාදිත, 2018 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කැරෙන උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 13 ශ්‍රේණිය සඳහා ගුරු මාර්ගෝපදේශය මෙහි අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.43 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව