අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජල ජීවී වගාවේ දී මත්ස්‍ය පෝෂණයේ වැදගත්කම

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 62

අන්තර්ගතය: ජල ජීවී වගාවේ දී මත්ස්‍ය පෝෂණයේ වැදගත්කම

රු 85.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. මෙහි ජල ජීවී වගාවේ දී මත්ස්‍ය පෝෂණයේ වැදගත්කම පිළිබඳ කරුණු අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 25 × 18 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව