අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඡෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය VI

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2015,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 144

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය VI කොටස

රු 267.00

8 in stock (can be backordered)

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය – VI කොටස ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.29 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව