අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඡෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය – I

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 218

අන්තර්ගතය: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය-I

රු 230.00

10 in stock (can be backordered)

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය – I කොටස මෙහි දී සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.36 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව