අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 72

අන්තර්ගතය: ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව

රු 100.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. මෙහි ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ කරුණු අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.160 kg
Dimensions 25 × 18 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව