අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය-III

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 212

අන්තර්ගතය: ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය III

රු 215.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙය අතිරේක කියවීම් පොතකි. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය III කොටස මෙහි දී සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.365 kg
Dimensions 25 × 18 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව