අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – 2018

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2019, ISBN 978-955-25-0475-4 ප්‍රමාණය A4, පිටු 94

අන්තර්ගතය:ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – 2018

රු 125.00

Out of stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ 2018 විභාගයෙහි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය සහ තාක්ෂණවේදය සඳහා  විද්‍යාව යන විෂයවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව