අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 1

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 164

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය – ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 1

රු 180.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 1 කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.345 kg
Dimensions 25 × 18 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව