අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පසුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර 2016

කර්තෘ: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2017, ප්‍රමාණය A4, පිටු 92

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය, තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව 2016 වසරේ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර, පිළිතුරු හා ලකුණු පටිපාටිය මෙහි ඇතුළත් වේ.

රු 115.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය, තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව 2016 වසරේ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර, පිළිතුරු හා ලකුණු පටිපාටිය මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පසුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර 2016”

Your email address will not be published. Required fields are marked *