අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – ගුරු මාර්ගෝපදේශය

කර්තෘ: ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2017, ප්‍රමාණය A4, පිටු 141

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය සඳහා 2017 සිට ක්‍රියාත්මක ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ගුරු මාර්ගෝපදේශය

රු 180.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය සඳහා 2017 සිට ක්‍රියාත්මක ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ගුරු මාර්ගෝපදේශය

Additional information

WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය – ගුරු මාර්ගෝපදේශය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *