අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉංඡිනේරු තාක්ෂණවේදය VIII කොටස

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 162

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය – ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය VIII (මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය)

රු 175.00

Out of stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය VIII කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.315 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව