අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉංඡිනේරු තාක්ෂණවේදය V කොටස

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 160

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය – ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය V

රු 150.00

3 in stock (can be backordered)

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය V කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.27 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව