අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉංඡිනේරු තාක්ෂණවේදය II කොටස

ප්‍රකාශනය:  අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2018,  ප්‍රමාණය B5, පිටු 168

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය – ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය II

රු 185.00

3 in stock

Description

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති මෙහි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය II කොටස සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.335 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව