සේනාරත්න වෙල්ගම

විද්‍යුත් චුම්බකත්වය

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-30-8546-7 ප්‍රමාණය A5, පිටු 144

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: විද්‍යුත් චුම්බකත්වය(චුම්බක ක්ෂේත්‍රය)

රු 300.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂයට අදාළ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කොටස මෙහි ඇතුළත් කර ඇත. මෙහි සිද්ධාන්ත හා ඊට අදාළ ගැටලු ද අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.185 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

සේනාරත්න වෙල්ගම