සේනාරත්න වෙල්ගම

වාර විභාග අත්වැල 12 ශ්‍රේණිය

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-30-8113-1, ප්‍රමාණය A4, පිටු 312

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව : වාර විභාග අත්වැල 12 ශ්‍රේණිය

රු 950.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව 12 ශ්‍රේණිය සඳහා වාරයෙන් වාරයට වෙන් කළ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු මෙහි අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.71 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.3 cm
WRITER

සේනාරත්න වෙල්ගම