පී. ගීකියනගේ

යාන්ත්‍ර විද්‍යාව අභ්‍යාස

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2019 , ISBN: 978-955-43871-2-6, ප්‍රමාණය A4, පිටු 328

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව: යාන්ත්‍ර විද්‍යාව අභ්‍යාස

රු 2,700.00

3 in stock (can be backordered)

Description

මෙහි අඩංගු සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න සංඛ්‍යව 1503 කි. ඉන් 626ක් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව යටතේ පළ වූ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න වේ. 877ක් අනුමාන ආදර්ශ ප්‍රශ්න වේ. බහුවරණ 1330ක් ද ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න 44ක් ද කෙටි රචනා ප්‍රශ්න 75ක් ද රචනා ප්‍රශ්න 54ක් ද ඒ අතර වේ.

Additional information

Weight 0.465 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

පී. ගීකියනගේ