පී. ගීකියනගේ

යාන්ත්‍ර විද්‍යාව අභ්‍යාස

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2019 , ISBN: 978-955-43871-2-6, ප්‍රමාණය A4, පිටු 328

අන්තර්ගතය: භෞතික විද්‍යාව: යාන්ත්‍ර විද්‍යාව අභ්‍යාස

රු 820.00

Out of stock

Description

මෙහි අඩංගු සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න සංඛ්‍යව 1503 කි. ඉන් 626ක් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව යටතේ පළ වූ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න වේ. 877ක් අනුමාන ආදර්ශ ප්‍රශ්න වේ. බහුවරණ 1330ක් ද ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න 44ක් ද කෙටි රචනා ප්‍රශ්න 75ක් ද රචනා ප්‍රශ්න 54ක් ද ඒ අතර වේ.

Additional information

Weight 0.465 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

පී. ගීකියනගේ